.ל"וחב הדובע שופיחו ל"וחב םיריעצל הדובע תועצה
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ
:ךיראת
  : ם  י  ט  ר  פ
: ה   ע   ד   ו   מ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
www.itmanagement.co.il
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
http://www.contur.co.il/
מ  םוסרפ
http://www.alumtzach.co.il/
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
http://www.arn-fog.com/
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
30.07.06
0524227621
pintr0@walla.com
םייוליב+תוריכמ תדובעל םיריעצ
םיבוט םיאנתו לודג ףסכ הפוריאב
!ידיימ םייניצרל
13.10.06
050-2309003
052-5309060
sindyinvestment@walla.com
הרבח םישורד ב"הראב הלודג הרבחל
לודגבו חיוורהל םייינועמה םייניצר
תוזז תונומת ,חלמה םי יירצומ תריכמל
.םיחצנמ םיירצומ דועו
02.03.07
:ישיא ןויארל דעומ תעיבקל
0542061018
workingproj@hotmail.co.il
:םישורד .קווישה םוחתב תווצ לוהינל
ילעב םינויצבמא ס"עהנמ /לוהינ ירגוב
תיקסע הייאר ילעב ידוקיפ /ילוהינ עקר
.דומלל תונוכנ
23.03.07
ינב 14084708393
הנאירוא 0507101007
לארשי 0508178178
ben0987@hotmail.com
םינחודב הדובעל תוריכמ ישנא םישורד
ןיב ההובג רכש ב"הרא יבחרב םיונינקב
הרשכה ח"ש 25000 ל ח"ש 12000
הסיט סיטרכב הרזעו
12.04.07
054-7849960
052-2293247
amirshriki@gmail.com
הברה ,הברה תושעלו קרוי וינב תויחל
ישנא םישורד הליבומ הרבחל !!!ףסכ
– םימיאתמל היציבמא םע תוריכמ
םילועמ םיאנתו !!!םניח הסיט סיטרכ
תרוכשמ (תיתחפשמ הריוואו בכר,רויד)
הליעפ הסנכה ,םיסונובו םיזוחא+סיסב
הנשה תומי לכ
תורשפא) ב"הראל הזיוו םיקיזחמל ןורתי
(הרבחה ךרד הזיוו תקפנהל
12.04.07
0547307322
iriskn@bezeqint.net
תרבחל תוריכמ ישנא םישורד בהראל
םילועמ םיאנתו סחי ןיטינומ תלעב תולבוה
27.04.07
ב"הראב וא לארשיל 0508178178
.ינבל תונפל1-4084708393
תרגתאמ הדובעל תוריכמ ישנא םישורד
...דואמ םיבוט םיאנת ,תולגעב ל"וחב
400$ לעמו 400$ דע תוריכמהמ 25%
,עובש לכ ןתני רכש ,תוריכמהמ 30%
םיניינועמש םינמאנ תוריכמ ישנא
דע שדוחב 3000$ לעמ חיוורהלש
תעדל םיצורו םיעדויש רלוד 6000$
תירבח תיתחפשמ הריואב ףסכו החלצה
...תגאודו
11.05.07

-ץראב רשק שיא
054-7603069 יתיא
-ב"הראב רשק שיא

1-214-493-7193 ןור

1-508-816-3371 רדה secretofheaveninc@yahoo.com

איה Secret of heaven ?ונחנא ימ
,םוחתב תוחילצמהמ הריעצ הרבח
תולגע לש םצמוצמ רפסמב ונלחתה
תווצ תוכזב הריהמ הרוצב ונחתפתהו
המל .הנש ידמ ורזחש ץורח םידבוע
לע שגד םימש ונלצא ?ונחנא אקווד
ונל הבושח .תומכ לע אלו תוכיא
םייח שיש םיעדוי ונא ךא תויעוצקמה
םיגאוד ונחנא ןכלו הדובעל רבעמ םג
תיתחפשמ הריואו םילועמ םיאנתל
תומוקמב םידבוע ונחנא .המחו
רתויב םייתורייתהו םירישעה
,קרוי וינ ,סל'גנא סול) ב"הראב
ךכ (ןוטסוב ,הניילורק םורד ,ירוזימ
.תונהיל םג ולכות הדובעל ףסונבש
ונטלחה הנשה ?םירכומ ונחנא המ
המגדהה ירצומ ינשב דקמתהל
:ב"הראב תוריכמה םוחתב םיליבומה
המגדהה רצומ -חלמה םי ירצומ(1
6 לעמ רבכ ב"הראב רתויב רכמנה
רצומ -יעבטה רופיאה ירצומ(2 !םינש
תנשב לחהש םחהו ינשדחה המגדהה
תנשב םישדח םיאיש רבושו 2006
עדיב םידקמ ךרוצ ןיא)2007!
הרשכה לבקמ דבוע לכ (!רופיאב
רשכומה תווצהמ הדומצו תישיא
םילבקמ ונלש םידבועה .רתויב בוטהו
החלצהה !הסיט סיטרכב הרזע
ונלש החלצהה=םכלש
11.05.07
0524-474-489 :ץראב
1+416-556-9020 :ל"וחב
ontario_art@yahoo.com
הרבח םישורד !!!הדנקב הדובעל
םיאנתב ןמש תונומת תריכמל תו/םיריעצ
תוריכמ תווצ תחיתפ לגרל !!!םילועמ
דחוימ עצבמב םיאצוי ונא שדח
תופתתשה 400$ יאמב םיפרטצמל
רכשב םניח םייעובש + שארמ סיטרכב
תיתימא תורשפאו לויט לש בוליש !הריד
הכרדה םינתונ ונא ףסונב !ףסכ ךוסחל
חיוורהל םכל רוזעיש בר עדיו תיעוצקמ
!םירחא תומוקממ ףסכ רתוי הברה
ןבומכ הזו קושב 1 רפסמ הרבחה ונחנא
.םכל בושח
20.07.07
0544392260
eviatrh@walla.co.il
תדובעל תודבועו םידבוע סייגמ ינא םולש
איה הודבעה .תירבה תוצראב תוריכמ
ףסכ ןומה הזב שי .המיענו הריעצ הביבסב
20.07.07
0522603271
0522313889
haim@njoyjob.com
הרבחל ?ףסכ תושעלו לייטל םיצור
לגוטרופו דרפס הפוריא ברעמב הליבומ
.המחה הנועל תוריכמ ייחתות םישורד
הסיט יסיטרכ ירזחה* הדשהמ ףוסיא*
ורצ םודיקל היצפוא* םייעובש םיסונוב*
םויה דוע רשק
24.08.07
351--939512219
yoni2010@hotmail.com
תווצב דובעל ואוב לגוטרופב הדובע
יקנ חוור • ונלצא ולבקת המ !חצנמ
,םיסונוב ,הנומת לע רזחה ירחא
בושח יכ - הסיט סיטרכ רזחהו םיצירמת
רויד יאנת • .רתויש המכ חיוורתש ונל
שיגרתש ונל בושח יכ - ההובג המרב
ההובגה תוכיאב םירצומ • .תיבב ומכ
היהתש ונל בושח יכ - קושב רתויב
הריווא • .רכומ התאש רצומב חוטב
- תושדח תויורכהו תויווח ,ףיכ ,הריעצ
סחי - רקיעב • .הנהת םגש ונל בושח יכ
!ונל בושח התא יכ - ישונאו םח
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה