ונל ובתכ   הצובק םינגראמ  םלועב הניל ירתא  ףסכ םישוע  דיל דימ  תועדומ חול    ישאר ףד-תועיסנה ץורע