אוה תועיסנה ץורע
:םוקמה

םניחב העדומ םסרפל 
- תועדומ חולב
רושקה אשונ לכב
,םילימרת עסמ :ל"וחל העיסנל
.חדינ רוזיאל לויט וא דחוימ טייש

- דיל דימ
דויצ לש הינקו הריכמ
,םילימרת :העיסנל הינש די
,הניש יקש ,םילהוא
.אל המו תודווזמ

.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה

- ףסכ םישוע 
הדובע תועצה
ל"וחב םיריעצל

ל"וחב הדובע שופיחו


-םלועב הניל ירתא
,םירמיצל םירושיק
םילייטמל תוינסכאו םינוינח
ריחמב םלועה יבחרב
.הלילל גוזל $65 דע

-הצובק םינגראמ  
?עסמל םיפתוש םישפחמ
?הטכאי תריכשל הצובק
.העדוה וניליא וחלש

ונל ובתכ
"תועדומה חול"ל-העדומ
'וכו "ןזואל הפמ" רודמל -הצלמה
 בותכל ןתינ ןכ ומכ
.תושקבו תולאש